اطلاعات حساب های بانکی

شماره حساب جام :                                                                               5070633312
شماره کارت:                                                                           6104337959514215
شماره شبا :                                                        IR080120020000005070633312
صاحب حساب:                                                                           سـیـد احـمـد مـوسـوی

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

شماره حساب سیبا:                                                                          0312117866006
شماره كارت:                                                                           6037997273500828
شماره شبا:                                                         IR770170000000312117866006
صاحب حساب:                                                                           سـیـد احـمـد مـوسـوی

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

قابل ذکر است درگاه پرداخت باز، برای واریز وجه با مبلغ دلخواه شما به آدرس Pay.RoboticNGO.com در دسترس می باشد!